Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de 'ik' vorm. Waar 'ik' of 'mijn' staat wordt het bedrijf Petra Scholte voorlichting en begeleiding in de laatste levensfase bedoeld.

Petra Scholte
Kon Wilhelminalaan 27
2635 HK Den Hoorn (ZH)
KvK nummer 83591141
Contact via: info@petrascholte.nl

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door mij schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle betalingen dienen door overschrijving op de door mij aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van (ingehuurde medewerkers) mij of door mij ingeschakelde derden binden mij niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door mij zijn bevestigd.

1.5 Je erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan mij, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door jou zijn verworpen. Een enkele verwijzing door jou naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Ik ben uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de wederpartij zijn gemaakt door mijzelf. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden mij slechts, indien deze door mij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 programma “Bewust in de herfst van je leven” voorwaarde online training.

2.1 In mijn training deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je inzicht krijgt wat te regelen om waar mogelijk zelf de regie te behouden in de laatste levensfase. Je krijgt de bouwstenen en zorgt dat je de kennis die je vergaart kan gebruiken bij het maken van keuzes en het vastleggen van je wensen. Het is nooit mijn bedoeling je hierin te sturen, ik wijs enkel op mogelijkheden. Zelf moet je naast het volgen van de online training of een traject tijd reserveren voor de opdrachten om voor jezelf alles helder te krijgen, en het gesprek aan te gaan met je naasten en de (huis)arts.
Ik kan niet garanderen dat het voor jou een succes wordt. Het is afhankelijk van je betrokkenheid bij de training. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal inspirerende weken/maanden tegemoet gaat. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt afgenomen en de ondersteuning staat omschreven op mijn website, www.petrascholte.nl

2.2 De één-op-één coachcalls mag je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen om een nieuwe afspraak in te plannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van de training of het traject plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen.
Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt de één-op-één coachcall en kan het dus niet ingehaald worden. Bij een vervallen gesprek is geen restitutie mogelijk.

2.3 Je hebt 6 maanden toegang tot de academie “Bewust in de herfst van je leven”. De online training bevat alle tools door middel van video’s, theorie- en invulboeken.

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan de training/traject van “Bewust in de herfst van je leven” is geheel op eigen risico.

3.2 Je blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes en consequenties. Voor bepaalde wensen zal je in gesprek moeten gaan met je (huis)arts en als dingen juridische geregeld moeten worden, zal dit bij een notaris moeten worden afgehandeld.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website www.petrascholte. Deze prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.

4.2 Betaling kan in één keer of in twee of zes termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan.

4.4 Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige trainingen.

4.5 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan de training in deze periode kun je contact met me opnemen en zal ik de mogelijkheid tot verlening overwegen. Het is aan mij om deze beslissing te maken.

4.6 Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan de training te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 5 Gebruik materialen (werkboek, video's en mailtjes)

5.1 De teksten van het leerboek, werkboek, video's van de training en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

5.3 Er rust een auteursrecht op de werkboeken en video's. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video's te verspreiden. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Allereerst zal aan u worden verzocht het onrechtmatig geplaatste materiaal te verwijderen. Indien dit niet binnen 14 dagen gebeurt, verbeurt u een direct opeisbare boete van 10.000 euro. Bij twijfel kan per e-mail toestemming worden gevraagd via: info@petrascholte.nl.
Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en one-liners te citeren op social media onder vermelding van 'bron: petrascholte.nl'

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 30 dagen na het volgen van de training aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze training is je eigen verantwoordelijkheid. Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor financiële consequenties en resultaten.

Artikel 9 Privacy

9.1. Ik verzamel en verwerk de volgende gegevens van klanten:
 • Identificatie- en contactinformatie:
 • naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of mobielnummer.
 • Financiële informatie:
 • bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder, etc.
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount:
 • (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, verbindingsmomenten, etc.
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die de klant wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, etc.;
 • Andere gegevens die door de klant zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden;

9.2. Persoonsgegevens worden door mij voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met de klant (zoals het kopen van pakketten, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount);
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van de producten, diensten, en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën van de deelnemers;
 • Het personaliseren van de aan de klant te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten of gebruiksinformatie.
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden aan de klant.

9.3. Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar ik me op baseer zijn:
 • Toestemming: indien de klant toestemming heeft verleend, heeft de klant altijd recht deze op een later moment in te trekken.
 • Overeenkomst: Indien de klant aan mij een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerk ik persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement Midden-Nederland.

11.3 De klant heeft het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ik van die persoon verwerk. De klant heeft tevens recht op verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens, beperking van de werking van zijn/haar persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. De klant kan op ieder moment zijn/haar gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


02-01-2024: Algemene Voorwaarden van Petra Scholte